Der indkaldes hermed til generalforsamling i FO-Aarhus’ Aftenskoleklub tirsdag d. 7. maj 2019 kl. 15.00 i Frederiksgade 78C

Dagsorden som følger:

1. Valg af dirigent
2. Forslag til kurser, foredrag og aktiviteter i FO-Aarhus’ kursusprogram
3. Valg af 1 repræsentant til FO-Aarhus’ bestyrelse, der sidder et år ad gangen
4. Eventuelt. Se forslag til vedtægtsændring nedenfor.

Alle som indenfor de seneste 5 år har været tilmeldt et af FO-Aarhus’ kurser eller foredrag og modtaget bladet Nicolai optages som medlemmer og har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved simpelt flertal af de fremmødte og stemmeberettigede.

Forslag til vedtægtsændring, vedtægternes § 3, pkt. 3.1:

Nuværende ordlyd: Som medlem optages enhver, der har været tilmeldt et af FO-Aarhus’ kurser eller foredrag inden for de seneste 5 år, og som modtager FO-Aarhus’ blad ”Nicolai” ændres til: 

Som medlem optages enhver, der har været tilmeldt et af FO-Aarhus’ kurser eller foredrag inden for de seneste 5 år.

Dette begrundet i at bladet ”Nicolai” ikke mere sendes ud med post, men udgives på denne adresse: http://nicolai.fo-aarhus.dk/

Ønsker du en kopi af vedtægterne så send en mail til jba@fo-aarhus.dk

Vel mødt

Venlig hilsen FO-Aarhus

Det Kreative Værksted i Malling inviterer til forårets ”Åbent Hus” lørdag den 25. Maj. Forberedelserne er i fuld gang i teatersalen, fantasihaven og hønsegården.

Fjordsgade Skole forvandlet

Både folkeoplysning og foreningsliv får flotte nye rammer i Aarhus. Den tidligere Fjordsgade Skole på Frederiksbjerg er nyindrettet fra kælder til loft. Daglig leder Stine Seneca giver en introduktion til huset.